Privacy Beleid

Inleiding

Dit document vormt het privacybeleid van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Nederland (hierna: “de Kerk”). Het doel is om transparant te zijn over de wijze waarop wij persoonlijke informatie van leden, bezoekers en andere betrokkenen verzamelen, gebruiken, beschermen en respecteren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wetgeving.

Gegevensverzameling

 • Soorten Gegevens: De Kerk verzamelt persoonlijke informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, burgerlijke staat, en in bepaalde gevallen gevoelige gegevens zoals gezondheidsinformatie voor religieuze rituelen of dieetbeperkingen.
 • Verzamelmethoden: Deze gegevens worden verzameld via lidmaatschapsformulieren, donatieformulieren, online formulieren, persoonlijke gesprekken, en tijdens deelname aan kerkelijke activiteiten.
 • Goedkeuring en Intrekking: Gegevensverzameling gebeurt altijd na goedkeuring van het lid en kan op elk moment gestopt worden bij de wens van het lid.

Gebruik van Persoonsgegevens

 • Doel van Verwerking: Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het beheer van lidmaatschappen, het organiseren van religieuze en gemeenschappelijke evenementen, pastorale zorg, en voor interne administratie.
 • Communicatie: Gegevens kunnen ook worden gebruikt om te communiceren over kerkdiensten, evenementen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie.
 • Social Media: Vergelijkbaar met Adobe’s beleid, gebruiken we interactieve functies die zich bezighouden met sociale media sites zoals Facebook. Als u deze functies gebruikt, zullen deze sites ons persoonlijke informatie over u sturen.

Delen van Persoonsgegevens

 • Derden: Persoonsgegevens worden niet gedeeld met externe partijen, behalve indien noodzakelijk voor kerkelijke activiteiten of wanneer wettelijk vereist. Dit gebeurt altijd met de grootst mogelijke zorg voor privacy.
 • Internationale Overdracht: Indien gegevens worden overgedragen buiten de EU, zorgt de Kerk voor adequate beschermingsmaatregelen.
 • Specificatie van Noodzakelijke Kerkelijke Activiteiten: Dit omvat situaties zoals het delen van gegevens met andere kerken voor gezamenlijke evenementen, administratieve samenwerking met religieuze organisaties, of wettelijke vereisten.

Beveiliging van Gegevens

 • Beveiligingsmaatregelen: De Kerk neemt fysieke, technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging.
 • Datalekken: In het geval van een datalek zal de Kerk adequaat reageren conform de AVG-vereisten en betrokkenen en autoriteiten tijdig informeren.

Rechten van Betrokkenen

 • Inzage en Correctie: Leden en betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
 • Verwijdering: Zij kunnen verzoeken om verwijdering van hun gegevens, voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen of kerkelijke belangen.
 • Beperking en Bezwaar: Er is ook het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
 • Specificatie Kerkelijke Belangen: ‘Kerkelijke belangen’ betekent dat gegevens alleen worden bewaard voor legitieme en essentiële kerkelijke functies en niet verder.

Bewaartermijn

 • Bewaarbeleid: Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegestaan door de wet.
 • Specifieke Bewaartermijnen: De specifieke bewaartermijnen worden bepaald door de aard van de informatie en de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Belangrijke wijzigingen worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen van de Kerk.

Contact en Klachten

 • Contact: Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming binnen de Kerk. Voor specifieke vragen gerelateerd aan gegevensbescherming, verwijzen we naar de contactpersoon voor elke kerk op de contactpagina van onze website.
 • Autoriteit Persoonsgegevens: Individuen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als zij menen dat de verwerking van hun persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de AVG.