Koptisch Orthodox Diocese van Nederland

ANBI

Het Koptisch Orthodoxe bisdom van Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

BELEIDSPLAN 2015 -2020 >>>

Gegevens van Het Bisdom van de Koptisch Orthodoxe Kerk van Nederland en de bijhorende Parochiën t.b.v. de ANBI transparantie

A. Algemene gegevens 

 

Naam ANBI: 

Het koptisch Orthodoxe bisdom van Nederland , De koptisch orthodoxe kerk

 

Telefoonnummer (facultatief): 

020 6366954

 

RSIN/Fiscaal nummer: 

008614271

 

Website adres: 

www.koptischekerk.nl 

 

E-mail: 

koptnl@ziggo.nl

 

Adres: 

Mosstraat 2 

 

Postcode: 

1032JW 

 

Plaats: 

Amsterdam

 

Postadres: 

t.a.v. Z. E. Bisschop Arseny, 

Mosstraat 2 

 

Postcode: 

1032 JW

 

Plaats: 

Amsterdam

 

Het Koptisch Orthodoxe bisdom van Nederland vertegenwoordigt het patriarchaat van de koptisch Orthodoxe kerk van Alexandria en staat onder leiding van Z. E. Bisschop Arseny Bisschop van Nederland. Op 16 juni 2013 is Z. E.  Bisschop Arseny gewijd door Zijne Heiligheid Paus Tawadros II, Koptisch Orthodoxe paus van Alexandria en Patriarch van zetel van Sint Marcus tot bisschop van Nederland.

Op 1 september 2015 werd het bisdom geregistreerd als Kerkgenootschap verdeelt in afzonderlijke kerken en koptische instellingen zoals het Koptisch cultureel centrum te Amsterdam.

 

Het bisdom en de kerken werken aan het verkondigen van het christelijk Koptisch Orthodoxe geloof. Tevens bieden spirituele steun en begeleiding voor de leden. Het werk van de kerk is gebaseerd op de Bijbel en de overlevering van het geloof zoals ontvangen is van de apostelen en de kerk vaders.

De koptische kerk als kerkgemeenschap heeft geen politieke of economische ambities.

Alle activiteiten van de kerk zijn gericht op verspreiding van Gods liefde tussen de mensen zonder enige verschil. De diensten en sacramenten van de kerk bieden vrede en liefde  voor allen die leden zijn van de kerk. Daarnaast werkt het Bisdom aan het behouden van de koptische cultuur en beschaving met extra aandacht aan de jongeren en mensen die in nood zijn.

 

Alle activiteiten van de kerk zijn bekostigd door giften van de leden. Geen subsidies of buitenlandse geldbronnen.

 

Het bisdom  is een zelfstandig kerkgenootschap zoals het bedoeld is in het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd bij de registratie van het bisdom als opvolger van stichting Nederlandse kerkprovincie van de Koptisch orthodoxe kerk van Alexandrië.

 

Het bisdom heeft een statuut dat beschrijft de werkwijze binnen het bisdom en de relatie tussen de Parochiën en het bisdom. Tevens werkt het bisdom als controlerende en begeleidende orgaan

voor de parochiën m.n. omtrent de bestuurlijke en financiële zaken. 

Verdere informatie zijn te vinden in de statuut van het bisdom en in het beleidsplan op de website www.koptischekerk.nl

 

De koptisch Orthodoxe Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke kerken en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de toekomstige kerk instellingen.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het Bisdom is onder leiding van de bisschop die eindverantwoordelijk is voor het gehele bisdom. Het algemene bestuur van het bisdom is een adviserende orgaan voor de bisschop in de bestuurlijke en financiële zaken. De samenstelling van het algemene bestuur is  de voorzitter, vicevoorzitter , secretaris intern zaken , secretaris extern zaken, penning meester  en 2 leden.

Voor elke parochie bestaat een kerkbestuur onder voorzitterschap van de priester.  

Het kerk bestuur presenteert jaarlijks een financiële jaarrekening dat gecontroleerd wordt door de penningmeester van het algemene bestuur en een onafhankelijk administratiekantoor.

 

 

C. Doelstelling/visie.

De Koptisch Orthodoxe kerk is een apostolische kerk die het geloofsbelijdenis volgt gelijk aan  alle apostolische kerken. Het hoofd van de kerk is de heilige koptisch Orthodoxe Paus Patriarch van Alexandrië. De huidige Paus is zijne heiligheid Paus Tawadros de II, de 118 opvolger van sint Marcus.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen

 

D. Beleidsplan.

Op de website www.koptischekerk.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze kerk

 

E. Beloningsbeleid.

De priesters van de kerk ontvangen een maandelijks beloning voor levens kosten hiervoor is een regeling binnen het bisdom aanwezig is. Het bisdom is verantwoordelijk voor de verzekeringen en de woning van de priesters. De gemaakte onkosten worden vergoed door het bisdom.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

 

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad of het kerk bestuur  heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk leden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuut gedelegeerd naar afzonderlijke commissies. Zij waken over de financiële slagkracht van de parochie  en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan algemene bestuur van het bisdom. 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de priesters of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 

 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten van alle Kerk instellingen in 2013 & 2014

Baten en Lasten 

Jaar 2014

X € 1.000

Jaar2013

X € 1.000

Baten

   
     

Contributies/giften/collecten

                       1.252 

                       1.096 

 Opbrengsten uit onroerende goed

                          102 

                             93 

 Overige opbrengsten 

                             29 

                               7 

Totaal baten 

                       1.383 

                       1.196 

     

Lasten

   

 Bestedingen Pastoraat (Priesters) 

                          228 

                           221 

 Bestedingen Kerkdiensten

                          173 

                           167 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

                             49 

                             21 

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 

                          595 

                           624 

 Bankkosten en rente

                             53 

                             45 

Totaal lasten 

                       1.098 

                       1.078 

     

Resultaat 

                          285 

                           118 

 Verkorte staat van baten en lasten van alle Kerk instellingen in 2016 & 2015

 

Baten

Jaar 2016

X € 1.000

Jaar 2015

X € 1.000

 

Contributies/giften/collecten

1.122

1.607

Opbrengsten uit onroerende goed

112

111

Overige opbrengsten

6

2

Totaal baten

1.240

1.720

Lasten

 

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

282

225

Bestedingen Kerkdiensten

108

112

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

43

101

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

604

477

Bankkosten en rente

62

70

Totaal lasten

1.099

985

Resultaat

141

735

 

 

 

 

 

 

Verkorte staat van baten en lasten van alle Kerk instellingen in 2017 & 2018

 

Jaar

2018

Jaar

2017

 

 

 

Baten

            X € 1.000

             X € 1.000

 

 

 

 

 

Contributies/giften/collecten

Opbrengsten uit onroerende goed

                        1.696

                        1.270

 

336

105

 

Overige opbrengsten

27

-

 

Totaal baten

 

 

Lasten

                        2.059

                        1.375

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

296

285

 

Bestedingen Kerkdiensten

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

156

128

 

72

69

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

665

657

 

Bankkosten en rente

Totaal lasten

70

61

 

                        1.259

                         1.200

 

 

800

 

175

 

Resultaat

 

 

 

Jaar

 

2019

 

 

Baten

X € 1.000

 

 

 

 

Contributies/giften/collecten

1.433

 

Opbrengsten uit onroerende goed

392

 

Overige opbrengsten

-

 

Totaal baten

1.825

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

353

 

Bestedingen Kerkdiensten

210

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

93

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

794

 

Bankkosten en rente

78

 

Totaal lasten

1.528

 

 

297

 

Resultaat

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

Jaar

 

 

2020

 

 

 

Baten

X € 1.000

 

 

     

 

Contributies/giften/collecten

1.398

 

 

Opbrengsten uit onroerende goed

111

 

Overige opbrengsten

-

 

 

Totaal baten

1.509

 

 

 

Lasten

   

 

     

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

493

 

 

Bestedingen Kerkdiensten

245

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

116

 

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

622

 

 

Bankkosten en rente

80

 

 

Totaal lasten

1.556

 

 

-47

 

 

Resultaat