Koptisch Orthodox Diocese van Nederland

BELEIDSPLAN 2015 -2020

BELEIDSPLAN 2015 -2020

van

Het kerkgenootschap koptisch-Orthodoxe Bisdom van Nederland

 

     Mosstraat 2, 1032JW        Amsterdam

             Tel: 020 – 63 66954

             e-mail: info@koptischekerk.nl

 

V o o r w o o r d

Het Koptisch Orthodoxe Bisdom van Nederland, voorheen Stichting Nederlandse Kerkprovincie van de Koptisch Orthodoxe kerk Patriarchaat van Alexandrië is opgericht op 2 oktober 1985. Op 16 juni 2013 heeft zijne Heiligheid Paus Tawadros II, Zijne Eminentie Bisschop Arseny gewijd tot Bisschop van het Koptisch Orthodoxe Bisdom Nederland. Naar aanleiding van deze Bisschopswijding en de instelling van het Koptisch Orthodoxe Bisdom Nederland Werd op 1 september 2015 de stichting omgezet in een kerkelijke rechtspersoon onder de naam Het kerkgenootschap Koptisch Orthodoxe Bisdom van Nederland( hierna Het Bisdom).

 

Dit is het beleidsplan van het koptisch Orthodoxe Bisdom van Nederland, opgesteld voor een periode van vijf jaar, geldig van 1 november 2015 tot en met 31 december 2020.

Het beleidsplan is opgesteld door het algemene bestuur van het bisdom onder leiding van Z. E. Bisschop Arseny, Bisschop van Nederland. Wij zijn overtuigd dat dit plan meer zorg draagt aan de zichtbaarheid en transparantie van onze beleid, activiteiten en toekomstige visie

In dit plan wordt de visie en de organisatie van de verschillende aspecten van de kerk weergegeven.

 

Onder het bisdom vallen alle koptisch Orthodoxe instellingen , Kerken, Klooster, culturele en wetenschappelijke centra in Nederland.

Het Bisdom geeft leiding, coördineert en controleert  alle activiteiten van de genoemde Koptische instellingen.

  Het bisdom heeft eigen reglement en statuten tevens is ingeschreven in de kamer    van koophandel.

 

M i s i e

 

De Koptisch Orthodoxe kerk is in de eerste eeuw in Alexandrië (Egypte) gesticht door de Heilige apostel Marcus. De Koptisch Orthodoxe kerk is een apostolische kerk, die gelooft dat het hoofd van de kerk de opvolger is van de Heilige Marcus. Deze opvolger is door God en de kerk belast met het toezicht op en het leiden van de Heilige Synode die de hoogste priesterlijke, wetgevende en uitvoerende autoriteit is van de kerk. Hieruit volgt dat de Koptisch Orthodoxe kerk een hiërarchische organisatie is. Het Koptisch Orthodoxe leer steunt op 2 pilaren; de eerste is de bijbel en de tweede is de overlevering van de apostelen en de kerk vaders door de eeuwen heen.

 

Het bisdom is verdeeld in afzonderlijke kerken (Parochiën), welke verspreid liggen in Nederland. Ondanks dat beschermen de bisschop en de priesters de eenheid van de kerk als geheel en dienen deze te bevorderen en te onderhouden. Tevens is ons bisdom een deel van de koptisch Orthodoxe kerk in Egypte en de hele wereld onder leiding van zijne heiligheid Tawadros II Paus van Alexandrië en Patriarch van de zetel van Sint Marcus.

 

Het Bisdom en de kerken geloven in de Ene Heilige Universele en Apostolische kerk en de vrede en liefde tussen alle mensen.

Te allen tijde houdt de Koptische kerk zich vast aan de eenheid in het geloof, de Orthodoxe leer en de overtuiging, het gedachtegoed en de hoop. Zo staat in de Bijbel geschreven: “En het zal worden een kudde, een herder.” (Johannes 10:16)

 

De kerk is Heilig en de leden zijn geheiligd (1 Timotheüs 4:7). De kerk blijft onderwijzen, begeleiden en bemiddelen, zodat iedereen geheiligd kan worden. Zij biedt alle middelen totdat ieder de kans krijgt berouw te tonen en terugkeert naar God.

 

De waarlijke kerk van Christus is opgesteld door de Apostolische Vaders. Zij onderwijst ons het geloof, zoals deze door de Heer Jezus en de Apostelen is overgeleverd. “ Gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn.” ( Lucas 1:2)

 

Een belangrijk plicht is het zorgdragen aan het behoud van de juiste leer.

Dat is het uitdagende perspectief waaraan alle ontwikkelingen in de kerk worden getoetst en de reden waarom ons bisdom, de kerken in Nederland en kerkdienaren samenwerken.

De leden van de parochiën van ons bisdom zijn afkomstig uit vele landen waar het Koptisch Orthodoxe geloof aanwezig is.
We groeien in kerken, dienaren, Heilige diensten en activiteiten om in Nederland de boodschap van de verlossing te bezorgen en het omarmen van de gelovigen zonder uitzondering waar te maken. dat in Zijn Naam gepredikt moest worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken.” (Lucas 24:42)

D o e l

Het bisdom heeft als doel de leden van de koptisch orthodoxe kerk, die in Nederland wonen, geestelijke bijstand te verlenen en tot dit doel parochies op te richten, de Koptisch Orthodoxe Kerk en de Koptisch cultuur in Nederland bekend te maken als een bijdrage tot oecumene, alsmede diensten te leveren aan jongeren en mensen in nood.

 

V i s i e

 

God staat centraal in het leven. de relatie tussen de mens en God is onmisbaar in het leven van iedereen.

De kerk versterkt, steunt en ontwikkelt de relatie tussen God en de gelovigen, Elk gelovige heeft hier recht op.

 

Kerk diensten & activiteiten

 

Elk kerk biedt spirituele begeleiding en ontwikkeling van de gelovigen in de vorm van gebedsdiensten en activiteiten. Hieronder een kleine weergave van de hoofdactiviteiten. De gebedsdiensten en zondagsschool worden in alle kerken aangeboden in 3 talen t.w. Nederlands, Arabisch en Koptisch. De komende periode wordt er gewerkt om ook de extra activiteiten aan te bieden in elke kerk.

Gebedsdiensten

 

·      Ochtend- en avondwierookgebed

·      Heilige Liturgie

·      Middernacht dienst

·      Seizoengebonden gebeden

·      De 7 sacramenten van de kerk

 

Activiteiten

 • Zondagsschool
 • Lessen in Kerkelijk gezang en liederen
 • Koptische taal les
 • Jongeren bijeenkomsten
 • Ouderenbijeenkomsten
 • Lezingen
 • Bijbelstudie
 • Conferenties
 • Sociale en culturele activiteiten
 • Boeken en tijdschrift publiceren.
   

Voor tijden van diensten en activiteiten kunt u terecht bij de betreffende kerk

 

Ontwikkelingen

Groei kerkleden

 

Momenteel heeft Het bisdom 8 parochiën en een culturele centrum en in de loop van het jaar 2016 zal ook een klooster gesticht worden.

De groei van de kerkleden is de laatste jaren gestegen. Aantal leden van de kerken

in ons bisdom zijn ruim 7000 leden

Zie tabel 1: Aantal gezinnen lid van de Koptische kerk in Nederland. Met een gemiddelde van 2 tot 3  kinderen /gezin.

 

Jaar

Aantal

gezinnen

2005

800

2010

1100

2013

1400

Tabel 1

De verwachting is dat deze trend zich aanhoud tot 2020.

In 2015 zal het bisdom een register maken van alle leden van het bisdom in de verschillende kerken

 

Tot 2015 zijn er 1700 kinderen en volwassenen in de kerk gedoopt en 170 koptisch Orthodoxe huwelijken door de kerk gezegend.

Groei aantal jongeren

Binnen de jongerengroep is het aantal jongeren boven de 18 jaar gestegen. De kerk zal haar activiteiten voor deze groep niet alleen moeten uitbreiden, maar ook moeten aanpassen naar de interesse en aandachtsgebieden van deze groep. Hiervoor is extra aandacht aan de diensten in het Nederlands aanwezig tevens het bouwen van bruggen tussen de kerk en de maatschappij.

Participatie van de jongeren in de bestuurlijke activiteiten van de kerken is een punt van aandacht binnen ons bisdom.

Het Koptische media center

Er is een behoefte aan een koptisch media center voor het bisdom. Het centrum zal de verantwoordelijkheid nemen voor de productie van documentaire filmen, Power point presentaties, Boeken, volders enz. over de activiteiten van het Bisdom en de parochiën. Eind 2015 zal een start gemaakt worden van de activiteiten van het centrum.

Investiringen

Hier onder worden investeringen weergegeven. Het doel van deze investeringen zijn het verbeteren van de staat van het gebouw dan wel het uitbreiden van het kerkgebouw in de verschillende parochiën .

Het bisdom heeft een technische commissie ter beoordeling van de noodzaak en de plannen voor uitbereidingen of renovatie.

Hieronder een korte weergave van Koptische kerk gebouwen waarvoor investeringen noodzakelijk zijn  met de daarbij behorende looptijd.

De Koptische kerk van de Heilige Maagd Maria - Amsterdam

·    Reiniging van de gevels

·    De hoofdingang van de kerk wordt betegeld

·    Verwarming wordt vernieuwd want hij is verouderd en moet gemoderniseerd worden.

·    Ramen worden voorzien van dubbelglas, zodat de isolatie verbeterd en de stookkosten verlaagd kunnen worden

·    Er wordt een lift geplaats ter verbetering van de toegankelijkheid voor invaliden

 

De Koptische kerk van de Heilige Aartsengel Michael en Sint Antonius Abt - Eindhoven.

·    Nevenruimte werd helemaal verbouwd voor vergaderruimte, administratie kantoor en zondagschoolklassen

gerealiseerd in 2015.

De Koptische kerk van de Heilige Markus - Den haag

·    Uitbouw van het kerkgebouw zelf.

Eind 2015 word verwacht dat de verbouwingen klaar zijn.

De Koptische kerk Sint Joris en Sint Demiana te Utrecht

 • uitbouwen van het kerkgebouw, gerealiseerd in 2015

Sint Athanasius kerk te Assen

Verbouwing van de kerk en uitbereiding van het gebouw, naar verwachting eind 2016 klaar

 

Al deze investeringen worden gefinancierd door de betreffende kerkleden, voor de exacte getallen zie jaarverslag.

 

F i n a n c i ë n

 

Daar het bisdom geen subsidie van de overheid noch geld uit het buiteland krijgt zijn alle inkomen afkomstig uit de volgende drie grootste bronnen:

 

1.  Bijdragen door de leden welke worden ontvangen als giften

2.  Hetgeen wordt verkregen uit schenkingen,

3.  Hetgeen wordt verkregen uit erfstellingen en legaten

 

De drie grootste uitgaven van de stichting bestaan uit de volgende categorieën:

 

4.  Aflossing hypotheek

5.  Gebouw huur, onderhoud en service kosten

6.  Spirituele, educatieve, culturele en verzorgingsevenementen en/of activiteiten.

 

 

 

De bestuurders en alle leden van de commissies in het bisdom en de Parochiën ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er worden geen winstuitkeringen gedaan. Indien het bisdom winst geniet wordt dit toegevoegd aan het eigen vermogen en aan het doel van de parochiën besteed.

De penningmeester van het bisdom samen met de penningmeesters in de Parochiën maken een jaarlijks financiële overzicht dat gecontroleerd wordt door een onafhankelijke controleur en openbaar wordt gemaakt.

In 2015 zal het bisdom een eigen bankrekening krijgen. De inkomsten van het bisdom zullen bepaald worden door percentage van de giften van de leden van de parochiën in Nederland.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de jaarrekening van het bisdom
De administratieve werkzaamheden van de stichting zijn ondergebracht bij Khalil administratie te Assen.

Het algemene bestuur van het bisdom

Het koptisch orthodoxe bisdom van Nederland, heeft een algemeen bestuur onder de voorzitterschap van de Bisschop , Het bestuur houdt toezicht op het beleid van alle parochiën die onder de stichting vallen.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

 • De voorzitter:                                   Z. E. Bisschop Arseny
 • Vicevoorzitter:                                dhr. Ramiz A. Elias
 • Secretaris Extern zaken:                 dhr. Stephen Megally
 • Secretaris intern zaken:                  dhr. Adel Youssef
 • Penningmeester:                             dhr. Albert Francis
 • Led:                                                dhr. Mariette Salama
 • Led:                                                mw. Mary Beshay

Het bestuur is een adviserende orgaan en functioneert volgens de statuten van het Bisdom onder leiding van de voorzitter Z. E. Bisschop Arseny

 

N i e u w e p r o j e c t e n

 

Uitbreiding bisdom

Momenteel stijgt de groei in het aantal leden en willen we extra aandacht besteden aan verbreding van het bisdom.

 

 Voor de regio Oost Nederland zal een klooster ruimte bidden voor kerkdiensten voor    de leden in de steden tussen Nijmegen en Enschede.

Het kostenplaatje zal gefinancierd worden door de leden van het Bisdom in de vorm van donaties en giften.

Klooster/Huis van Bezinning

Het is belangrijk om vooral voor de jongeren een vaste plek te creëren waar ze tot rust kunnen komen en Gods aanwezigheid kunnen opzoeken, horen en ervaren.

 

De status is als volgt:

·    Onderhandelingen zijn gestart

·    Elk parochie zal zijn bijdrage leveren in dit project. Zowel in het beheer als in het beleid